Čo presadzujem

2022-12-02

1. Verejné financie

Budem presadzovať, aby sa EÚ zaoberala rastúcimi verejnými dlhmi razatnejšie než doposiaľ. V krajinách, ktoré majú nadmerné dlhy, budem podporovať výdavkové stropy. Podobným spôsobom je potrebné kontrolovať aj rozpočet EÚ: kým sa výrazne nezvýši dôraz na efektívnosť a jej meranie, budem proti navyšovaniu rozpočtu EÚ a za presun výdavkov do programov s vyššou pridanou hodnotou pre občanov.

2022-06-08

2. Klimatická zmena

Budem presadzovať, aby sa pri riešení klimatickej zmeny vyberali najefektívnejšie riešenia. Pri opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov sú žiaľ často uprednostňované riešenia, ktoré sú neefektívne a drahé. Pritom je vedeckým konsenzom, a teda aj veľkou zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania.

2022-03-17

3. Bezpečný internet

Budem podporovať, aby mohli byť používatelia na internete anonymní, ale aby ich identita bola zistiteľná pre potreby vymáhania spravodlivosti. Budem podporovať zavedenie online overovania veku. Všetky opatrenia, vrátane GDPR, je potrebné stavať na cost-benefit analýzach, aby sme maximalizovali úžitok pre spotrebiteľov.

2022-05-02

4. Vonkajšie vzťahy EÚ

Sankcie proti Rusku budem aj naďalej podporovať a presadzovať ich zefektívnenie. Podporím vstup Ukrajiny, krajín západného Balkánu a Gruzínska do EÚ po splnení všetkých konvergenčných kritérií a po ich pripojení sa k reštriktívnym opatreniam EÚ voči Rusku. Budem presadzovať, aby EÚ prešla pri legálnej imigrácii na bodovací systém, tak ako to má napríklad Austrália.

zivotopis

5. Transparentnosť

Budem presadzovať, aby inštitúcie EÚ zverejňovali zmluvy v plnom znení, obdobne, ako je to na Slovensku. Prístup k zmluvám má veľký význam v boji proti korupcii a neefektívnosti. Plne rešpektujem ochranu súkromnia, ale pri (ne)zverejňovaní životopisov uchádzačov o verejné funkcie je potrebné vyhodnocovať, či verejný záujem nie je nadradený.

2016-07-28

6. Jednotný trh EÚ

Budem podporovať odstránenie všetkých regulačných bariér, ktoré neprimerane a neodôvodnene narúšajú hospodársku súťaž a bránia poskytovateľom služieb vstúpiť alebo expandovať na iné trhy EÚ. Budem presadzovať, aby sa harmonizácia pravidiel robila na základe kvalitných analýz a len tam, kde jej prínosy jednoznačne prevažujú nad nákladmi.

2021-11-26

7. Poľnohospodárstvo

Budem presadzovať postupné zrušenie dotácií v poľnohospodárstve v celej EÚ. Dotácie ako také krivia podnikateľské prostredie, platí to aj pre poľnohospodárstvo. Budem proti navyšovaniu rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky z dôvodu boja proti klimatickej zmene, pokým nebude podmienené výsledkami.

2022-04-16

8. Energetika

Budem presadzovať, aby Európska únia stanovila výrobu energie z jadra za nosnú kostru európskej energetiky a aby sa namiesto európskych cieľov pre podiel obnoviteľných zdrojov energie prešlo na cieľ nefosílnych, nízkouhlíkových zdrojov (vrátane jadra) na celkových zdrojoch. Európska únia totiž bez jadra svoj cieľ uhlíkovej neutrality v roku 2050 nedosiahne.

2015-08-06

9. Sociálna EÚ

Budem podporovať, aby Komisia získala porovnateľnejšie dáta o situácii osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských štátoch. Kvalitné a porovnateľné údaje sú nevyhnutné na správne nastavenie politík a doterajšie kroky EÚ situáciu týchto osôb výrazne nezlepšili. Budem proti akémukoľvek sprísňovaniu podmienok na minimálnu mzdu stanovovaných na úrovni EÚ.

zivotopis

10. Vzdelávanie

Budem presadzovať, aby sa postup vzájomného uznávania kvalifikácií zefektívnil a zjednodušil tak, aby pracovníci z vybraných povolaní neboli chránení pred súťažou na úkor spotrebiteľov. Vzdelávanie je v EÚ síce v plnej a výlučnej právomoci členských štátov, Únia má však právomoc štáty v tejto oblasti podporovať a koordinovať.

Dlhodobo presadzujem

Štúdie

V niektorých témach, ktorým sa dlhodobo venujem, som si analytikmi nechal vypracovať odborné štúdie. Všetky sú k dispozícii na stiahnutie tu.