S vysokým
hospodárskym
rastom

Ďakujem za vaše hlasy

Eugen Jurzyca

Kandidát na europoslanca

Čo budem presadzovať

Ako europoslanec budem aj naďalej podporovať opatrenia zamerané na vyšší hospodársky rast, nižší verejný dlh a na efektívnejšie využívanie eurofondov. To vedie k vyšším mzdám, lepšiemu školstvu, zdravotníctvu, podnikateľskému prostrediu, právnemu štátu. Ku kvalitnejšiemu životu.

Jednotný trh EÚ

Budem podporovať odstránenie všetkých regulačných bariér, ktoré neprimerane a neodôvodnene narúšajú hospodársku súťaž a bránia poskytovateľom služieb vstúpiť alebo expandovať na iné trhy EÚ. Budem presadzovať, aby sa harmonizácia pravidiel robila len tam, kde, na základe kvalitných analýz, jej prínosy jednoznačne prevažujú nad nákladmi.

Transparentnosť

Budem presadzovať, aby inštitúcie EÚ zverejňovali zmluvy v plnom znení, obdobne, ako je to na Slovensku. Prístup k zmluvám má veľký význam v boji proti korupcii a neefektívnosti. Plne rešpektujem ochranu súkromnia, ale pri (ne)zverejňovaní životopisov uchádzačov o verejné funkcie je potrebné vyhodnocovať, či verejný záujem nie je nadradený.

Verejné financie

Budem presadzovať, aby sa EÚ zaoberala rastúcimi verejnými dlhmi razatnejšie než doposiaľ. V krajinách, ktoré majú nadmerné dlhy, budem podporovať výdavkové stropy. Podobným spôsobom je potrebné kontrolovať aj rozpočet EÚ: kým sa výrazne nezvýši dôraz na efektívnosť a jej meranie, budem proti navyšovaniu rozpočtu EÚ a za presun výdavkov do programov s vyššou pridanou hodnotou pre občanov.

Klimatická zmena

Budem presadzovať, aby sa pri riešení klimatickej zmeny vyberali najefektívnejšie riešenia. Pri opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov sú žiaľ často uprednostňované riešenia, ktoré sú neefektívne a drahé. Pritom je vedeckým konsenzom, a teda aj veľkou zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania.

Vonkajšie vzťahy EÚ

Sankcie proti Rusku budem aj naďalej podporovať a presadzovať ich zefektívnenie. Podporím vstup Ukrajiny, krajín západného Balkánu a Gruzínska do EÚ po splnení všetkých konvergenčných kritérií a po ich pripojení sa k reštriktívnym opatreniam EÚ voči Rusku. Budem presadzovať, aby EÚ prešla pri legálnej imigrácii na bodovací systém, tak ako to má napríklad Austrália.

Sociálna EÚ

Budem podporovať, aby Komisia získala porovnateľnejšie dáta o situácii osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských štátoch. Kvalitné a porovnateľné údaje sú nevyhnutné na správne nastavenie politík a doterajšie kroky EÚ situáciu týchto osôb výrazne nezlepšili. Budem proti akémukoľvek sprísňovaniu podmienok na minimálnu mzdu stanovovaných na úrovni EÚ.

Vzdelávanie

Budem presadzovať, aby sa postup vzájomného uznávania kvalifikácií zefektívnil a zjednodušil tak, aby pracovníci z vybraných povolaní neboli chránení pred súťažou na úkor spotrebiteľov. Vzdelávanie je v EÚ síce v plnej a výlučnej právomoci členských štátov, Únia má však právomoc štáty v tejto oblasti podporovať a koordinovať.

Poľnohospodárstvo

Budem presadzovať postupné zrušenie dotácií v poľnohospodárstve v celej EÚ. Dotácie ako také krivia podnikateľské prostredie, platí to aj pre poľnohospodárstvo. Budem proti navyšovaniu rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky z dôvodu boja proti klimatickej zmene, pokým nebude podmienené výsledkami.

Energetika

Budem presadzovať, aby Európska únia stanovila výrobu energie z jadra za nosnú kostru európskej energetiky a aby sa namiesto európskych cieľov pre podiel obnoviteľných zdrojov energie prešlo na cieľ nefosílnych, nízkouhlíkových zdrojov (vrátane jadra) na celkových zdrojoch. Európska únia totiž bez jadra svoj cieľ uhlíkovej neutrality v roku 2050 nedosiahne.

Bezpečný internet

Budem podporovať, aby mohli byť používatelia na internete anonymní, ale aby ich identita bola zistiteľná pre potreby vymáhania spravodlivosti. Budem podporovať zavedenie online overovania veku. Všetky opatrenia, vrátane GDPR, je potrebné stavať na cost-benefit analýzach, aby sme maximalizovali úžitok pre spotrebiteľov.

Moja doterajšia práca v EP

Dosiahnuté výsledky

10 najvýznamnejších výsledkov, ktoré sa mi podarilo dosiahnuť ako poslancovi Európskeho parlamentu:

Najdôležitejšie hlasovania

Medzi najdôležitejšie z mojich takmer 40 000 hlasovaní v Európskom parlamente radím:

Označenie jadra za čistý (resp. udržateľný) zdroj energie

Parlament odsúhlasil označenie jadra za čistý zdroj energie. Tým sa uľahčilo využívanie jadra, bez ktorého by sa boj proti klimatickej zmene podaril len veľmi ťažko. Podľa hlavnej svetovej vedeckej autority pre oblasť klimatickej zmeny IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) bude pritom na dosiahnutie cieľa udržať globálne oteplenie pod 1,5 °C potrebné strojnásobenie svetového objemu energie vyrobenej z jadra do roku 2050 oproti roku 2020. Hlasoval som v prospech jadrovej energie počas 5-ročného mandátu v EP najviac zo všetkých slovenských strán.

Jadrová energia je najčistejšia, takmer najbezpečnejšia, bezpečnejšia než veterná, aj po započítaní katastrof v Čeronobyle a Fukushime a pravdepodobne najlacnejšia.

Zrýchlenie bankových platieb

Nariadenie zavádza povinnosť pre všetky platobné inštitúcie (banky) umožniť všetkým svojim klientom realizovať okamžité platby na účet vedený v ľubovoľnej inej banke v EÚ. Ide o príklad regulácie, ktorá prinesie úžitok pre spotrebiteľov. Opatrenie prispeje tiež k efektívnejšiemu fungovaniu na jednotnom trhu, vďaka prehĺbeniu konkurencie na trhu s platbami. Hlasoval som za.

Dotovanie výroby čipov

Dotovanie výroby čipov má urobiť EÚ odolnejšou. Takýto typ priemyselnej politiky nebol historicky efektívny, obávame sa, že neprinesie výsledky ani teraz. Ak by sme to s odolnosťou Únie mysleli úprimne, merali by sme, čo ľuďom dotácie 3,3 miliardy eur na výrobu čipov prinesú. Návrh ale meria úspech fondu takými ukazovateľmi, ako je počet obdarených firiem. Môže sa tak stať, že projekt bude úspešný aj keď odolnosť sa nezvýši. Hlasoval som proti.

Návrh okrem iného reagoval aj na nedostatok čipov na trhu. Skôr ako mohla mať táto iniciatíva reálny dopad sa ukázalo, že čipov je na trhu znova dostatok.

Návrh na uvoľnenie pol miliardy eur na projekt budovania udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti

Predkladatelia v nelegislatívnej správe navrhovali uvoľniť pol miliardy na projekt, ktorého cieľ je takýto: “Nový Európsky Bauhaus je iniciatíva, ktorá nás vyzýva, aby sme si spoločne predstavili a budovali udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť, ktorá bude krásna na pohľad, pre dušu aj ducha.” Bez merateľných ukazovateľov. Naplnenie uvedeného cieľa sa bude ozaj ťažko manažovať, keď nevieme ustrážiť efektívnosť ani pri dotovaní poľnohospodárstva či kohézii. Hlasoval som proti.

Rozpočet EÚ

Parlament v decembri 2020 schválil dlhodobý rozpočet EÚ. Ja som ho nepodporil. V dlhodobom rozpočte chýbal dostatočný dôraz na efektívnosť ako základná podmienka čerpania európskych prostriedkov. 

Vo februári 2024 došlo k revízii dlhodobého rozpočtu. Hlasoval som za. Revízia rozpočet zvýšila o menej ako o infláciu. Považujeme to za správne, lebo aj EÚ musí konsolidovať. Taktiež oceňujeme, že na dôležité priority sa nenašli peniaze iba zvyšovaním príjmov, teda zaťažením daňových poplatníkov, ale najmä v programoch, ktoré sú neefektívne.

Zjednodušenie cezhraničného uznávania rodičovstva

EP odhlasoval nariadenie, ktoré vytvára európske osvedčenie o rodičovstve, uznávané v celej EÚ. Hlasoval som za. Podľa posúdenia vplyvu tento návrh povedie k výraznému zníženiu nákladov na uznávanie rodičovstva a k zníženiu nerovnosti v spoločnosti, nakoľko problémy s cezhraničným uznávaním rodičovstva sa týkajú spravidla dúhových rodín.

Zákaz spaľovacích motorov

Hlasoval som proti, keďže zákaz spaľovacích motorov prispieva k znižovaniu skleníkových plynov extrémne draho v porovnaní s inými riešeniami. Teda znižuje šance na úspešný boj proti klimatickej zmene. Ekonomicky, sociálne aj politicky. 

Zámer revidovať zákaz spaľovacích motorov komunikuje aj najväčšia frakcia EPP.

Odporúčanie EP na zrušenie práva veta na Rade

Návrh prešiel veľmi tesnou väčšinou. Hlasoval som proti. Parlament týmto nelegislatívnym materiálom požaduje zmenu zmlúv, po ktorej by Bruselu pribudli právomoci v deviatich nových oblastiach, ktoré dnes spravujú členské štáty, pričom by sa zároveň prešlo na väčšinové hlasovanie vo vyše 30tich oblastiach hlasovania, pri ktorých je dnes potrebný súhlas vlád členských krajín. Reakcia na pandémiu aj vojnu na Ukrajine ukazujú, že EÚ je schopná vykonávať a efektívne realizovať zásadné politiky aj v rámci platnej zmluvy.

Pokračovanie uvoľneného obchodu s Ukrajinou

Som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou. Je výhodný pre Ukrajinu, Európsku úniu, aj Slovensko. To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Hlasoval som za.

Vybrané štatistiky

Odpočet mojej práce v Európskom parlamente od 1.7.2019 do 15.5.2024

písomne vysvetlených zdôvodnení hlasovania
trophy-small

1. zo 705 poslancov EP

priemer europoslancov SR: 699
priemer všetkých: 171

správ v úlohe spravodajcu alebo tieňového spravodajcu

priemer europoslancov SR: 9
priemer všetkých: 12

položených otázok na písomné zodpovedanie

priemer europoslancov SR: 48
priemer všetkých: 54

%
účasť na plenárnych hlasovaniach
trophy-bronze-small

3. zo 705 poslancov EP

priemer europoslancov SR: 91%
priemer všetkých: 91%

O mne

Od júla 2019 som poslancom Európskeho parlamentu. Zvolený som bol za stranu SaS, za ktorú som bol od leta 2014 poslancom NRSR a tímlídrom pre verejné financie. Zakladal som inštitúty CPHR, INEKO, Transparency International Slovakia a Podnikateľskú alianciu Slovenska. Bol som riaditeľom INEKO, členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, podpredsedom Protimonopolného úradu a počas vlády Ivety Radičovej som bol členom vlády ako minister školstva.

Som nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy), nositeľom Krištáľového krídla a v roku 1999 som bol vybraný nositeľom Nobelovej ceny Profesorom Ronaldom Coaseom pre účasť na výročnej konferencii International Society for New Institutional Economics. Mnohokrát som bol vyslaný na zahraničné konferencie týkajúce sa najmä hospodárskeho rozvoja ako spolupracovník OECD, Svetovej banky a iných organizácií. Ukončil som Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, v roku 1993 som absolvoval polročnú stáž na Georgetown Univerzity vo Washingtone, D.C., USA.

Vo svojej práci som vždy presadzoval a presadzujem rozhodovanie štátu na základe objektívnych údajov a ich analýz, zvyšovanie transparentnosti, skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a nízky verejný dlh. Som ženatý a mám dvoch synov.