Poľnohospodárstvo

Budem presadzovať postupné zrušenie dotácií v poľnohospodárstve v celej EÚ. Dotácie ako také krivia podnikateľské prostredie, platí to aj pre poľnohospodárstvo. Budem proti navyšovaniu rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky z dôvodu boja proti klimatickej zmene, pokým nebude podmienené výsledkami.

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať postupné zrušenie dotácií v poľnohospodárstve v celej EÚ.
 • Budem presadzovať férové, transparentné a merateľné kritériá pre určovanie výšky priamych platieb pre jednotlivé členské štáty EÚ, ktoré budú čo najmenej deformovať hospodársku súťaž a konkurenčné prostredie1
 • Budem presadzovať, aby sa jasne definovali a následne merali očakávané výsledky Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Iba meraním skutočných výsledkov si totiž daňový poplatník bude môcť v spleti priamych platieb farmárom, podpory vidieka, ochrany pôdy, atď. skontrolovať, aká je pridaná hodnota za poľnohospodárskou politikou, ktorá nás stojí miliardy. 
 • Budem na úrovni EÚ presadzovať odstránenie byrokracie nad rámec toho, čo je potrebné na vyhodnocovanie efektívnosti pri procese poskytovania všetkých typov podpôr.

Vysvetlenie

Dotácie ako také krivia podnikateľské prostredie, platí to aj pre poľnohospodárstvo. 

V Spoločnej poľnohospodárskej politike chýba dôraz na výsledky2. Užitočnosť dotácií meriame do veľkej miery podľa nesprávnych kritérií. Napríklad podľa toho, aký podiel fariem bude poberať podporu. Systém rozdeľovania financií na úrovni EÚ je netransparentný, politicko-lobistický, nemá jasné kritériá. 

Administratívna záťaž a byrokracia vytvára prekážky podnikateľom na čerpanie dotácií a štátnej pomoci. Predkladanie dokladov a potvrdení napriek tomu, že už predložené boli a údaje v nich sa nezmenili, častokrát odrádza subjekty žiadať o finančný príspevok.


Dopad poľnohospodárstva na životné prostredie

Čo budem presadzovať:

 • Budem proti navyšovaniu rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky z dôvodu boja proti klimatickej zmene, pokým nebude podmienené výsledkami3.
 • Budem od Európskej komisie vyžadovať analýzu nákladov a prínosov jednotlivých opatrení navrhovaných vo F2F. Budeme presadzovať, aby sa pri znižovaní pesticídov zohľadňoval východzí stav členského štátu. Zároveň budeme od Európskej komisie vyžadovať analýzu nákladov a prínosov jednotlivých opatrení F2F.

Vysvetlenie

Doterajšia snaha EÚ znížiť dopady agrosektora na klimatickú zmenu bola neefektívna. Podľa Európskeho dvora audítorov4 malo 100 mld. eur vynaložených z CAP v rokoch 2014 až 2020 na boj agrosektora s klimatickou zmenou len malý vplyv na objem emisií v poľnohospodárstve.

Zavedenie stratégie EÚ na znižovanie environmentálnych dopadov poľnohospodárstva (Farm to Fork Strategy, F2F) by podľa analýzy Ministerstva poľnohospodárstva USA znamenalo v EÚ nárast cien potravín o 17 percent a pokles produkcie o 12 percent5. Podobného nárastu cien sa obáva aj interný vedecký útvar Komisie6. F2F navyše zavádza ďalšie diskriminácie, ktoré budú mať negatívne dopady aj na slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Príkladom je záväzok, aby každý členský štát znížil používanie pesticídov o 50 %, bez zohľadnenia východzieho stavu a bez stanovenia cieľa, ktorý sa má dosiahnuť. Slovenská republika má nastavené prísnejšie pravidlá používania pesticídov a paušálny prístup Komisie nás výrazne znevýhodňuje.


Potravinová sebestačnosť a potravinová bezpečnosť7

Čo budem presadzovať:

 • Budem proti obmedzovaniu dovozu potravín za deklarovaným účelom zvyšovania potravinovej sebestačnosti. 
 • Podporím, aby EÚ uprednostnila výrobu potravín pred výrobou biopalív z plodín. Odborné štúdie totiž nepreukázali, že nahradenie fosílnych palív biopalivami bolo ekologické a efektívne8.

Vysvetlenie

S potravinovou sebestačnosťou má Slovensko svoje skúsenosti. V roku 2017 kvôli fipronilovej kauze zmizli naše vajíčka do zahraničia za ľuďmi, ktorí si za ne boli ochotní priplatiť. My sme im na ne ešte predtým prispeli rôznymi dotáciami. Financovanie sebestačnosti nám teda nepomohlo. Tiež si pamätáme, odkedy u nás v obchodoch sú banány a pomaranče. Je to od konca socializmu. Nebolo na to potrebné začať pestovať exotické ovocie u nás doma. 

Obmedzenie dovozu potravín z chudobných krajín je (okrem iného) obmedzením ich možnosti živiť sa vlastnou prácou. Jedným z dôsledkov je, že EÚ potom do týchto krajín posiela miliardy eur na boj proti chudobe.


Geneticky modifikované potraviny (GMO)

Čo budem presadzovať:

 • Podporím, aby Komisia prehodnotila, či je potrebná taká prísna regulácia GMO potravín, akú uplatňuje EÚ dnes.

Vysvetlenie

GMO potraviny sa v EÚ môžu predávať, ale v zásade sa nemôžu pestovať. Pritom aj rastliny pestované a šľachtené konvenčným spôsobom sú geneticky veľmi odlišné od pôvodných druhov.

———

 1. Rozdiely v príjmoch medzi starými ČŠ (EÚ-15) a novo pristúpenými ČŠ (EÚ-13) sú stále značné a znižujú sa iba postupne. SR bolo poskytnuté 1,1 % z celkových podpôr EÚ-28, čo znamenalo 317,1 eur na ha p. v. p a úrovňou po prvýkrát prekročilo o 1,4 % priemer krajín EÚ-28, ale o 5 % nižšou úrovňou ako je priemer EÚ-15. Zdroj: https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2021/122—17379/ (Príloha č. 1, str. 10) ↩︎
 2. Európsky dvor audítorov: Stanovisko č. 7/2018 k návrhom Komisie týkajúcim sa nariadení o spoločnej poľnohospodárskej politike v období po roku 2020 ↩︎
 3. Viaceré štúdie upozorňujú, že tzv. ekologické poľnohospodárstvo negarantuje vyššiu kvalitu potravín a dokonca ani lepšie životné prostredie. Vigar, Vanessa & Myers, Stephen & Oliver, & Arellano, Jacinta & Robinson, & Leifert, Carlo, A Systematic Review of Organic Versus Conventional Food Consumption: Is There a Measurable Benefit on Human Health?, 2019 ↩︎
 4. Európsky dvor audítorov: Osobitná správa č.16, 2021 ↩︎
 5. Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies, 2020 ↩︎
 6. JRC, Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model, 2021 ↩︎
 7. Potravinová sebestačnosť je miera, do akej dokáže krajina uspokojiť svoje potravinové potreby z domácej produkcie. Potravinová bezpečnosť je definovaná ako situácia, keď ponuka potravín postačuje na nepretržité a stabilné uspokojenie potravinových požiadaviek. ↩︎
 8. https://euractiv.sk/section/poda/news/vedci-vyzyvaju-eu-vyhodnotit-vplyv-biopaliv-na-vyuzivanie-pody-017949 ↩︎