Verejné financie

Budem presadzovať, aby sa EÚ zaoberala rastúcimi verejnými dlhmi razatnejšie než doposiaľ. V krajinách, ktoré majú nadmerné dlhy, budem podporovať výdavkové stropy. Podobným spôsobom je potrebné kontrolovať aj rozpočet EÚ: kým sa výrazne nezvýši dôraz na efektívnosť a jej meranie, budem proti navyšovaniu rozpočtu EÚ a za presun výdavkov do programov s vyššou pridanou hodnotou pre občanov.

Udržateľné verejné financie v EÚ

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby sa EÚ zaoberala rastúcimi verejnými dlhmi razantnejšie než doposiaľ.
 • Budem presadzovať zmenu fiškálnych pravidiel tak, aby boli podmienky pre všetky členské štáty rovnaké a a aby boli pravidlá vymáhané automaticky. Tak, ako je to napríklad pri dlhu obcí1 na Slovensku2.
 • Budem podporovať zavedenie výdavkových stropov pre krajiny s nadmerným dlhom.
 • Budem presadzovať, aby bol dlh EÚ na fond NGEU rozpočítaný a evidovaný ako dlh členských štátov.

Vysvetlenie

Verejné dlhy členských štátov EÚ sa stávajú veľkým problémom. V strednodobom horizonte sú v pásme nízkeho rizika verejné financie len siedmich členských štátov (10 % populácie EÚ). Ostatné štáty sú v pásme stredného alebo vysokého rizika. V strednom pásme ich je 11 (40 % populácie EÚ) a v pásme vysokého rizika je 9 štátov (50 % populácie EÚ). Najhoršiu udržateľnosť verejných financií má Slovensko. Neudržateľné verejné dlhy vedú k hospodárskym krízam a k drastickému zníženiu životnej úrovne. 

Fiškálne pravidlá EÚ nefungujú dobre a zrejme ani po nedávno prijatej reforme fungovať dobre nebudú. Hlavným dôvodom je, že sa nevymáhajú.3 


Rozpočet EÚ

Čo budem presadzovať:

 • Budem proti navyšovaniu rozpočtu, kým sa výrazne nezvýši dôraz na efektívnosť a jej meranie. 
 • Budem presadzovať, aby výdavky rozpočtu EÚ prechádzali výrazne kvalitnejším meraním skutočných výsledkov pre občanov a kvalitnejšími  analýzami efektívnosti. 
 • Budem podporovať presun výdavkov z menej efektívnych kapitol do programov s vyššou pridanou hodnotou pre občanov.

Vysvetlenie

Programy rozpočtu EÚ často trpia na to, že pri projektoch nie sú stanovené ciele, ani spôsoby, akými bude ich úspešnosť meraná a hodnotená. Mnoho miliónov sa následne pohybuje zhora k občanovi chaoticky a na konci sa peniaze minú, občan ale výsledok nevidí. 

Na vyhodnotenie úspechu programov rozpočtu EÚ sa zbierajú väčšinou len výstupové ukazovatele (takým je napríklad často využívaný ukazovateľ “počet podporených podnikov”) a len málokedy výsledkové ukazovatele (napríklad pokles množstva vypustených skleníkových plynov). Z hlavných ukazovateľov v rozpočte EÚ na roky 2022 je menej ako štvrtina výsledkových.4

Chýba dôraz na hodnotenie efektívnosti programov a hodnotu za peniaze. 

Výdavky rozpočtu EÚ sa z dôvodu zriadenia fondu Next Generation EU zvýšili dočasne o takmer 65 %. Prvotným cieľom tohto fondu bolo “zmierniť socioekonomické dopady pandémie”. V procese implementácie sa prešlo na ciele digitalizácie a zelenej dohody. Neskôr sa zdroje využívali na riešenie energetickej krízy a na Ukrajinu. To svedčí o tom, že ciele tohto balíka neboli od začiatku jasné. Evidentne nebolo treba vytvoriť taký veľký fond na riešenie dopadov pandémie, keď sa peniaze nakoniec použili aj tak na iné účely. Skutočným cieľom totiž zrejme bolo zvýšenie miery prerozdeľovania. Podľa Dvora audítorov EÚ celkovú výkonnosť tohto fondu nemožno dostatočne zmerať. Dôsledkom teraz bude zvýšenie daňového zaťaženia členských štátov EÚ aj formou nových európskych daní (ktoré zaťažia nielen bohatých ale aj chudobných).


Eurofondy

Čo budem presadzovať:

 • Budem proti mechanizmu odoberania eurofondov 

Vysvetlenie

Napriek tomu, že nepovažujem za optimálne, ak niektorý členský štát zneužíva pravidlo jednomyseľnosti na získanie ústupkov v iných oblastiach vetovaním správneho kroku, budem proti mechanizmu odoberania eurofondov. 

Európska únia by mala na ochranu právneho štátu v prvom rade využiť európske orgány činné v trestnom konaní. OLAF, Európsku prokuratúru, Súdny dvor EÚ. 

Eurofondy by nemali slúžiť na kupovanie lojality vlád členských štátov, ale na financovanie európskych verejných statkov. Teda napríklad na efektívne diaľničné prepojenie Únie. Ak niektorý členský štát poruší únijné predpisy, má dostať pokutu. Nemali by sme ho (a Úniu)  trestať napríklad zastavením financovania kľúčového úseku tejto diaľnice.

Odstraňovanie nadmernej byrokracie pri eurofondoch na úrovni EÚ

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby Komisia v spolupráci s členskými štátmi analyzovala administratívne postupy pre príjemcov eurofondov s cieľom ich zjednodušiť, odstrániť neefektívnosť a šíriť najlepšie administratívne prístupy  medzi členskými štátmi.

Vysvetlenie

Podľa Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenia pre príjemcov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) nadmerné a prekrývajúce sa usmernenia na úrovni EÚ „už dávno prekročili bod, keď ich prijímatelia alebo zainteresované orgány ešte dokázali pochopiť,“ a že „existuje príliš veľa pravidiel, ktoré prinášajú len veľmi obmedzenú hodnotu alebo – z dôvodu nedostatočne diferencovaného prístupu – duplikujú to, čo sa už na miestach, kde v súčasnosti dobre fungujú správne orgány, vykonáva efektívnejšie podľa vnútroštátnych alebo regionálnych predpisov“.5

Merateľné výsledky pre občanov

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby sa pri nastavovaní pravidiel pre eurofondy nastavili motivácie na dosahovanie hodnoty za peniaze, nie len na dosahovanie výdavkových cieľov a neporušovanie byrokratických pravidiel.

Vysvetlenie

Európska únia sa nedostatočne orientuje na výsledky eurofondov, dôraz je kladený na čerpanie a formálnu stránku projektov. Podľa Európskeho dvora audítorov sa napríklad pri hodnotení úspešnosti Európskeho sociálneho fondu Komisiou použili takmer výlučne indikátory spojené s meraním výstupov (64 %, napríklad počet obdarených firiem) alebo finančných aspektov (35 %, napríklad objem rozdaných peňazí), ale takmer vôbec indikátory spojené s meraním dosiahnutých výsledkov (1 %). Merateľné ukazovatele by pritom mali byť zapracované už v projektoch a zmluvách, aby sme neboli prekvapení, že investujeme napríklad do boja proti skleníkovým plynom a na konci dňa budeme mať minuté peniaze, splnené projekty, len výsledok bude chýbať.

Využitie skúsenosti z pandemickej krízy na odbyrokratizovanie eurofondov 

Čo budem presadzovať:

 • Budem požadovať vyhodnotenie, ktoré z tých zjednodušených pravidel je možné použiť aj po pandémii a implementovať to.

Vysvetlenie

Množstvo oblastí (napr. niektoré eurofondy) sa počas pandémie podarilo spružniť, odbyrokratizovať.

———

 1. Na Slovensku sankcie v prípade porušenia dlhových pravidiel verejnej správy stanovuje Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011. Ministerstvo financií SR zároveň na základe zákona udeľuje pokuty obciam a vyšším územným celkom, ktoré nedodržia zákonom stanovené fiškálne pravidlá. ↩︎
 2. Za rok 2021 bolo uložených 15 pokút samosprávam s nadmerným dlhom. https://www.rrz.sk/sprava-o-hodnoteni-plnenia-pravidiel-rozp-zodpovednosti-a-transparentnosti-za-rok-2022-august-2023/ ↩︎
 3. Hoci bol Pakt od svojho vzniku porušený viac ako 150-krát, žiadny členský štát nikdy za jeho porušenie nedostal pokutu, aj keď to postup pri nadmernom deficite umožňoval. Postup pri udeľovaní pokút sa ani po reforme nezmení. ↩︎
 4. Hodnotenie kvality ukazovateľov rozpočtu EÚ z hľadiska merania skutočných výsledkov ↩︎
 5. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001619_SK.html ↩︎