Jednotný trh EÚ

Budem podporovať odstránenie všetkých regulačných bariér, ktoré neprimerane a neodôvodnene narúšajú hospodársku súťaž a bránia poskytovateľom služieb vstúpiť alebo expandovať na iné trhy EÚ. Budem presadzovať, aby sa harmonizácia pravidiel robila len tam, kde, na základe kvalitných analýz, jej prínosy jednoznačne prevažujú nad nákladmi.

Transparentnosť

Budem presadzovať, aby inštitúcie EÚ zverejňovali zmluvy v plnom znení, obdobne, ako je to na Slovensku. Prístup k zmluvám má veľký význam v boji proti korupcii a neefektívnosti. Plne rešpektujem ochranu súkromnia, ale pri (ne)zverejňovaní životopisov uchádzačov o verejné funkcie je potrebné vyhodnocovať, či verejný záujem nie je nadradený.

Sociálna EÚ

Budem podporovať, aby Komisia získala porovnateľnejšie dáta o situácii osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských štátoch. Kvalitné a porovnateľné údaje sú nevyhnutné na správne nastavenie politík a doterajšie kroky EÚ situáciu týchto osôb výrazne nezlepšili. Budem proti akémukoľvek sprísňovaniu podmienok na minimálnu mzdu stanovovaných na úrovni EÚ.