Jednotný trh EÚ

Budem podporovať odstránenie všetkých regulačných bariér, ktoré neprimerane a neodôvodnene narúšajú hospodársku súťaž a bránia poskytovateľom služieb vstúpiť alebo expandovať na iné trhy EÚ. Budem presadzovať, aby sa harmonizácia pravidiel robila len tam, kde, na základe kvalitných analýz, jej prínosy jednoznačne prevažujú nad nákladmi.

Čo budem presadzovať:

 • Budem podporovať odstránenie všetkých regulačných bariér1, ktoré neprimerane a neodôvodnene narúšajú hospodársku súťaž a bránia poskytovateľom služieb vstúpiť alebo expandovať na iné trhy EÚ.
 • Budem presadzovať, aby Európska komisia robila analýzy najlepších regulačných praktík v členských štátoch. Preukázané prínosy najlepších praktík majú aj samotné potenciál viesť k “spontánnej harmonizácii”, teda k ich kopírovaniu zo strany ostatných členských štátov, aj bez tlaku z centra2
 • Budem presadzovať, aby sa harmonizácia pravidiel robila len tam, kde jej prínosy prevažujú náklady a aby:
  • bola podložená kvalitnými analýzami a dátami, ktorých nevyhnutným predpokladom je znalosť najlepších praktík v členských štátoch EÚ,
  • chránila hospodársku súťaž, 
  • zabezpečovala otvorenosť ekonomiky EÚ voči zvyšku sveta,
  • zabezpečovala primeranú ochranu spotrebiteľa, vychádzajúcu z princípu maximalizácie úžitku spotrebiteľa3.

Vysvetlenie

Jednotný trh, teda ekonomický priestor, kde sa môžu tovary, služby, kapitál a ľudia pohybovať voľne, bez neodôvodnených a neprimeraných obmedzení, je zlatým pokladom európskej integrácie. Jeho prínos však ďaleko presahuje hranice ekonomiky. Jednotný trh pomáha udržať mier, zlepšuje vzťahy medzi krajinami, zvyšuje slobodu a toleranciu, chráni právo a demokraciu. 

Potenciál prínosov jednotného trhu však ešte nie je vyčerpaný. 

Na jednej strane jednotný trh obmedzujú stále pretrvávajúce obmedzenia, aby bol skutočne jednotný – existuje stále množstvo rôznych protekcionistických opatrení, ktoré zvýhodňujú domácich poskytovateľov pod zámienkou zachovania kvality služieb a verejného záujmu4.

Na druhej strane ho obmedzujú snahy o predčasnú či nekvalitnú harmonizáciu, ktorej prínosy (úspory z rozsahu) neprevažujú náklady (obmedzenie súťaže medzi členskými štátmi v nastavení pravidiel, prospešnej pre celok). Návrhom na harmonizáciu často nepredchádza ani analýza najlepších praktík v členských štátoch, a tak sa stáva, že za spoločné pravidlá pravidlá EÚ nie sú vybraté tie najefektívnejšie, ale tie, ktoré sú zastúpené v členských štátoch, ktoré majú väčšinu.

———

 1. Zoznam bariér na vnútornom trhu EÚ pripravilo napr. Poľsko. ↩︎
 2. Namiesto centrálne riadenej je spontánna harmonizácia založená na znížení informačnej asymetrie. ↩︎
 3. Napríklad storočná záruka na mobilný telefón vyzerá na prvý pohľad ako vyššia ochrana spotrebiteľa, všetci ale asi tušíme, že mobily by boli o toľko drahšie, že celkový úžitok spotrebiteľa by pri jej zavedení poklesol. ↩︎
 4. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf ↩︎