Ako zvýšiť transparentnosť EÚ

Transparentnosť verejnej správy (vrátane tej európskej) je základným predpokladom jej efektívneho fungovania. Je to najlacnejšia obrana občana proti prehajdákaniu jeho daní a odvodov.

Transparentnosť verejnej správy (vrátane tej európskej) je základným predpokladom jej efektívneho fungovania. Je to najlacnejšia obrana občana proti prehajdákaniu jeho daní a odvodov.

Inštitúcie EÚ však vo viacerých oblastiach v transparentnosti zaostávajú, dokonca aj za Slovenskom: 

 1. Na Slovensku v zásade platí, že zmluvy s verejným sektorom sú účinné až po zverejnení. Legislatíva EÚ však zverejnenie nevyžaduje. Napríklad zmluvy o nákupe vakcín proti Covid-19 uzavreté Komisiou neboli verejnosti pôvodne sprístupnené vôbec, poslancom EP len v obmedzenom režime. Až po tlaku europoslancov a médií Komisia zverejnila zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca, čím preukázala, že jej zverejneniu vlastne ani nič vážne nebránilo.
 2. Podľa špeciálnej správy Európskej ombudsmanky Komisia často signifikantne mešká s odpoveďami na žiadosti o sprístupnenie dokumentov verejnosti. V roku 2021 bolo viac ako 60 % všetkých žiadostí vybavených za viac ako 60 pracovných dní, napriek tomu, že zákonná lehota je 15 pracovných dní. Možno ju vo výnimočných prípadoch predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní.1  
 3. Európska komisia má extrémne technokratický štýl komunikácie a používa zložitý jazyk, odborný žargón a štýl, ktorý zahmlieva politickú činnosť. Podľa vedeckej štúdie2 sú napríklad tlačové výstupy Komisie nezrozumiteľnejšie než výstupy britskej či írskej vlády (tieto vlády boli v štúdii vybraté preto, že sa porovnávali výstupy v angličtine) a nezrozumiteľnejšie než články v mienkotvorných aj bulvárnych médiách. Tlačové správy Komisie dokonca používajú „známe slová“ menej než abstrakty vedeckých štúdií. To vedie k nízkej informovanosti občanov, ale aj k nízkemu záujmu verejnosti o európske témy. 
 4. Sprievodné dokumenty k európskej legislatíve (hodnotenia vplyvu, evaluácie, externé hodnotenia) sú roztrúsené po rôznych zákutiach webových stránok inštitúcií EÚ. Dvor audítorov odporúča3, aby tieto materiály boli ľahko dohľadateľné a aby boli zverejnené na jednom mieste.
 5. Materiály na webe stránky plenárneho zasadnutia EP sa niekedy objavujú len deň pred hlasovaním. 
 6. V Európskom parlamente sa hlasuje o kandidátovi na funkciu v rámci verejnej správy bez toho, aby bol jeho životopis zverejnený, pokiaľ na zverejnenie nedá súhlas. 
 7. V Európskom parlamente sa často hlasuje len zdvihnutou rukou a je tak ťažké zistiť, kto ako hlasoval. Občania tak nemajú nástroj, ako by mohli skontrolovať, ako hlasoval ich europoslanec a či sa nespreneveril svojim sľubom.
 8. Výsledky hlasovaní sú na webe Európskeho parlamentu zobrazené neprehľadne. Sú uverejňované až niekoľko hodín po hlasovaní a nedá sa v nich dobre vyhľadávať. Občan či novinár potom len veľmi ťažko môže skontrolovať túto dôležitú aktivitu europoslanca. 

Budeme preto presadzovať:

 • aby inštitúcie EÚ zverejňovali zmluvy v plnom znení, obdobne, ako je to na Slovensku. Prístup k zmluvám má veľký význam pre predchádzanie korupcii a neefektívnosti a v boji proti nim.
 • aby Komisia napravila svoje systematické a výrazné oneskorenia pri spracúvaní žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom. Budem požadovať, aby Komisia každoročne aktívne zverejňovala štatistické údaje o tom, ako spracúva žiadosti o zverejnenie dokumentov.
 • aby boli webové stránky inštitúcií EÚ, hlavne Európskeho parlamentu, upravené do užívateľsky prívetivej podoby a aby sa prerokúvané dokumenty zverejňovali systematickejšie. Tak, aby sa občania jednoducho dopátrali informácií, o čom a ako ich volení zástupcovia rokovali a hlasovali. 
 • aby bolo (ne)zverejňovanie životopisov uchádzačov o verejné funkcie podrobené testu verejného záujmu, teda vyhodnoteniu, či v týchto prípadoch nie je verejný záujem ochrane súkromia nadradený.
 • aby boli všetky verejné vecné (neprocedurálne) hlasovania v Európskom parlamente zaznamenané elektronicky podľa mien. Ako je to napríklad na Slovensku, kde sa dá ľahko pozrieť, ako hlasoval každý poslanec Národnej rady SR.

———

 1. https://www.ombudsman.europa.eu/en/special-report/en/175425 ↩︎
 2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2022.2134860 ↩︎
 3. https://www.eca.europa.eu/sk/publications?did=58660 ↩︎