Klimatická zmena

Budem presadzovať, aby sa pri riešení klimatickej zmeny vyberali najefektívnejšie riešenia. Pri opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov sú žiaľ často uprednostňované riešenia, ktoré sú neefektívne a drahé. Pritom je vedeckým konsenzom, a teda aj veľkou zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania.

Čo budem presadzovať:

  • Na úrovni EÚ budem presadzovať stanovovanie klimatických cieľov založených na pravdivých dátach a ich odborných analýzach. Postoj SaS ku klimatickej zmene a k opatreniam na zmierňovanie oteplenia je racionálny. Rozhodne klimatickú zmenu nespochybňujeme, ale ani nepanikárime. 
  • Budem presadzovať, aby sa pri riešení klimatickej zmeny vyberali najefektívnejšie riešenia. Budem trvať na tom, aby pri jednotlivých opatreniach bola prepočítavaná cena za jednu tonu CO2eq zachytenú alebo odstránenú, či neemitovanú (nevypustenú) do atmosféry a aby boli uprednostňované tie najlacnejšie riešenia.1
  • Budem presadzovať, aby sa ťažisko klimatickej politiky presúvalo od centrálne plánovaných riešení k trhovým. 
  • Budem podporovať princíp takzvanej technologickej neutrality, teda právo členských štátov zvoliť si vlastný energetický mix. Uplatnenie tohto princípu umožňuje zarátať do nízkouhlíkových technológií napríklad zemný plyn a jadro za podmienky, že im tieto zdroje pomôžu dosiahnuť klimatické ciele do roku 2050.

Vysvetlenie

Je vedeckým konsenzom, a teda aj veľkou zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania. Napriek tomu, že populistickí ľavicoví a zelení politici zavádzali, že klíma sa dá ochrániť bez toho, aby to niekoho bolelo a niektorí dokonca o klimatickej zmene hovorili ako “o príležitosti”, dnes už je všetkým jasné, že nás to bude niečo stáť. A my aj Európska únia stojíme pred úlohou, aby to bolo čo najmenej.

Diskusie o klimatickej zmene, jej prejavoch a dôsledkoch, ale aj návrhy riešení, sa často opierajú o zjednodušujúce a niekedy až prvoplánové tvrdenia. Na jednej strane sú skupiny ľudí, ktoré bijú na poplach, iné skupiny zas klimatickú zmenu spochybňujú. To vedie k tlaku na riešenia, ktorým chýba racionálny podklad a ktoré môžu spôsobiť veľké problémy v ekonomike, v celej spoločnosti, a tým aj väčšie škody než samotná klimatická zmena a otepľovanie2.

Pri opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov sú často uprednostňované riešenia, ktoré sú neefektívne a drahé. Príkladom z minulosti je uprednostňovanie biopaliva z repky olejnej3, či dotácie na spaľovanie biomasy4. Súčasným príkladom je plánovaný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi po roku 2035 v EÚ5. Existujú pritom oveľa lacnejšie cesty na potrebné zníženie emisií, teda lacnejšie odstránenie jednej tony CO2eq6.

———

  1. Podľa princípu efektívnosti som aj v Európskom parlamente hlasoval. Riešenia, pri ktorých bola dôveryhodne odôvodnená ich efektívnosť, som podporil:  https://eugenjurzyca.sk/vysvetlenia/?id=1648,1563,1296,1293,1292,1282,1267,898,410. Pri preukázateľne neefektívnych riešeniach som bol proti:  https://eugenjurzyca.sk/vysvetlenia/?id=1562,1486,1478,1441,1439,1294,1234,1069 ↩︎
  2. IEP analýza Fit for 55,2022 ↩︎
  3. https://euractiv.sk/section/poda/news/vedci-vyzyvaju-eu-vyhodnotit-vplyv-biopaliv-na-vyuzivanie-pody-017949/ ↩︎
  4. https://euractiv.sk/section/klima/news/staty-unie-si-vylepsuju-statistiky-obnovitelnych-zdrojov-spalovanim-dreva/ ↩︎
  5. https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/02/22/what-is-the-cheapest-way-to-cut-carbon ↩︎
  6. CO2eq je metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu, (Oxid uhličitý (CO2), Metán (CH4), Oxid dusný (N2O), Fluórované uhľovodíky (HFC), Plnofluórované uhľovodíky (PFC), Fluorid sírový (SF6)), ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania. ↩︎