Bezpečný internet

Budem podporovať, aby mohli byť používatelia na internete anonymní, ale aby ich identita bola zistiteľná pre potreby vymáhania spravodlivosti. Budem podporovať zavedenie online overovania veku. Všetky opatrenia, vrátane GDPR, je potrebné stavať na cost-benefit analýzach, aby sme maximalizovali úžitok pre spotrebiteľov.

GDPR, právo na ochranu osobných údajov

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby boli pri ex-post hodnotení GDPR1 vyhodnotené a vyčíslené aj náklady regulácie. Budeme presadzovať, aby bolo vykonaná revízia GDPR s cieľom zvýšiť celkový úžitok spotrebiteľov, znížiť neprimerané náklady ochrany osobných údajov pre firmy, vyjasniť znenie pravidiel tak, aby bolo pre firmy jednoduchšie vyhodnotiť, či sú naozaj v súlade s nariadením a odstrániť obmedzenia výskumu2.

Vysvetlenie

Snaha EÚ chrániť osobné údaje je chvályhodná a sympatická. Aj v tejto oblasti je však dôležité hľadať optimálnu mieru regulácie, teda takú, ktorá nespôsobí neprimerané škody na podnikateľskom prostredí, a teda na blahobyte spotrebiteľa.

Európsky zákon známy ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) ašpiroval na to, aby Európania mali právo rozhodovať o tom, kto má prístup k ich osobným údajom, požadovať opravy a podávať právne sťažnosti. Po takmer šiestich rokoch od účinnosti GDPR je však už zjavné, že toto nariadenie má viaceré problémy: 

1. Ani po zavedení GDPR ľudia nemajú dôveru v to, ako sa nakladá s ich osobnými dátami. Podľa Eurobarometra si 30 % obyvateľov EÚ myslí, že nemá žiadnu kontrolu nad svojimi osobnými dátami, a 51 % obyvateľov EÚ si myslí, že má nad nimi len čiastočnú kontrolu3.

2. GDPR prinieslo firmám vysoké náklady. To podľa viacerých štúdií viedlo k zníženiu celkového úžitku spotrebiteľa o tretinu4.

3. GDPR nie je adekvátne vymáhané5. Za štyri a pol roka fungovania GDPR bolo udelených len 1216 pokút, boli ale často neprimerane vysoké (napr. 18 miliónov pre rakúsku poštu). Takto by to nemalo fungovať, pokuty by mali byť primerané, aby sa cieľ efektívne vymáhal6.

4. Zavedenie GDPR zvýšilo koncentráciu na trhu webových technológií7.

5. GDPR vytvorilo stav právnej neistoty, až 40 % nákladov firiem spojených s GDPR ide na právne služby8

6. Viaceré štúdie preukázali, že GDPR obmedzuje akademickú prácu, hlavne v medicínskej oblasti9.


Regulácia sociálnych sietí, boj proti dezinformáciám

Čo budem presadzovať:

 • V oblasti obmedzovaní šírenia škodlivých dezinformácií v online priestore budem podporovať riešenia založené na ich efektívnejšom stíhaní orgánmi činnými v trestnom konaní. Nezákonný obsah online by sa mal riešiť rovnako prísne ako nezákonné správanie mimo internetu. Prenášanie zodpovednosti na platformy je menej efektívne, než keď začne polícia trestať autorov nelegálneho obsahu, teda napríklad autorov nenávistných prejavov a dezinformácií.
 • Budem podporovať, aby mohli byť používatelia na internete anonymní, ale aby ich identita bola zistiteľná pre potreby vymáhania spravodlivosti. Budem podporovať zavedenie online overovania veku.
 • Budem presadzovať, aby sa k navrhovaným opatreniam robili cost-benefit analýzy. 
 • Budem proti návrhom na výrazné obmedzenia cielenej politickej reklamy. Cielená politická reklama je efektívnejšia a lacnejšia než necielená. Zároveň voliči dostávajú relevantnejšie informácie, na základe ktorých sa vedia lepšie rozhodnúť10. Obmedzovanie cielenia politickej reklamy by zvýšilo náklady politickým stranám a zvýhodnilo bohaté strany11.

Vysvetlenie

Klamlivé, skreslené či nepravdivé informácie a nenávistné prejavy zaplavujú priestor sociálnych sietí. Následkom týchto informácií je destabilizácia spoločnosti, ohrozovanie demokracie, právneho štátu i vnútornej bezpečnosti krajiny. 

Európska únia preto prijala Nariadenie o digitálnych službách (DSA)12, ktorým sa stanovili pravidlá pre online platformy s cieľom obmedziť šírenie dezinformácií a nenávistného prejavu13. Podľa štúdie dopadov však DSA nezabránilo šíreniu dezinformácií. Na príklade dezinformácií o vojne na Ukrajine sa ukazuje, že ich vplyv a dosah ešte narástol, a to na všetkých online platformách14

To, že to nie je efektívny nástroj na riešenie problému dezinformácií naznačuje aj fakt, že sa Komisia v novembri 2023 po veľkom šírení dezinformácií na sociálnej sieti X o útoku Hamasu namiesto vyriešenia problému pomocou možností  Nariadenia vybrala cestou zrušenia objednávania reklamy na sociálnej sieti X15.  

Európsky parlament zároveň viackrát presadzoval riešenia, ktorých dopady a náklady nie sú preskúmané, alebo také, ktoré sú podľa odborných štúdií neefektívne (zákaz cielenej reklamy, zákaz “návykovosti”).


Internetová bezpečnosť, rodičovská ochrana detí, child abuse sexual material (CSAM)

Čo budem presadzovať:

 • Budem podporovať trvalé riešenie, ktoré poskytovateľom elektronických služieb umožní analytickými nástrojmi skenovať texty elektronickej komunikácie s cieľom odhaliť sexuálne zneužívanie detí online, aby už nehrozila situácia, že deti budú bez ochrany automatického skenovania, ktoré preukázateľne prináša výsledky16. Na zabezpečenie toho, aby sa táto výnimka nezneužívala na skenovanie správ z iných dôvodov, podporíme posilnenie kontroly týchto mechanizmov autoritami pre ochranu súkromia. 
 • Budem podporovať zavedenie online overovania veku tak, aby bolo možné overiť vek bez toho, aby boli overovateľovi poskytnuté iné osobné údaje. To zníži riziko vystavenia detí škodlivému obsahu.
 • Podporím návrh na zaradenie kybernetického násilia medzi trestné činy s cezhraničným presahom. To zvýši efektívnosť stíhania takýchto trestných činov.

Vysvetlenie

Za posledných 20 rokov sa vo svete dramaticky zvýšil objem online materiálov obsahujúcich sexuálne zneužívanie detí. To isté platí aj pre tzv. “grooming”, teda prax oslovovania detí online s cieľom presvedčiť ich, aby vytvorili svoj sexuálny materiál a zdieľali ho online, často vo forme živého prenosu. Zneužívané sú čoraz mladšie deti17

Pri nahlasovaní týchto zločinov je veľmi dôležitá spolupráca poskytovateľov elektronických služieb (napríklad online platforiem) s vyšetrovateľmi. Podľa americkej kybernetickej linky Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti až 99 %  hlásení o podozrení na sexuálne zneužívanie detí online podali poskytovatelia elektronických služieb.  

V januári roka 2021 však vstúpila do platnosti európska smernica18, ktorá sprísnila ochranu súkromia pri elektronickej komunikácii. Jej nezamýšľaným dôsledkom bolo19, že poskytovatelia elektronických služieb nemohli naďalej automatickými analytickými nástrojmi skenovať texty elektronickej komunikácie s cieľom odhaliť sexuálne zneužívanie detí online20.  

Aby sa im to opätovne dovolilo, prijala Európska únia v auguste 2021 dočasnú výnimku, ktorá na 3 roky takéto skenovanie povoľuje.


Nediskriminácia občanov ako zákazníkov na základe ich geografickej polohy (geoblocking)

Čo budem presadzovať:

 • Budem podporovať ďalšie odstraňovanie bariér na vnútornom trhu, ktoré geo-blocking spôsobuje. Budeme podporovať rozšírenie zákazu geo-blockingu na akýkoľvek audiovizuálny obsah. Občan tak bude môcť vo všetkých členských štátoch EÚ sledovať programy, ktoré sú pre nich dnes blokované, pretože sú vyhradené len pre spotrebiteľov vo vybraných štátoch. 

Vysvetlenie

Nariadenie o geoblockingu21, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2018, zamedzuje neodôvodnenému geografickému blokovaniu prístupu k elektronickému obchodu pre zákazníkov v EÚ. Nariadenie sa však v súčasnosti nevzťahuje na elektronický obsah chránený autorskými právami, a preto majú občania často zakázaný prístup napríklad k audiovizuálnym online službám v inej krajine EÚ – v niektorých prípadoch kvôli autorským právam a iným zákonom, ale často bez zjavného dôvodu.  Podľa analýzy Výskumného centra Komisie by pritom rozšírenie zákazu geo-blockingu aj na audiovizuálny obsah bolo prospešné pre celú spoločnosť22.

———

 1. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14054-Report-on-the-General-Data-Protection-Regulation_en ↩︎
 2. V súlade s tým som  aj v súčasnom mandáte hlasoval: https://eugenjurzyca.sk/vysvetlenia/?id=658,529,1388 ↩︎
 3. Special Eurobarometer: The General Data Protection Regulation, 2019 ↩︎
 4. https://www.nber.org/papers/w30028 ↩︎
 5. https://www.economist.com/by-invitation/2023/05/24/dont-be-fooled-by-metas-fine-for-data-breaches-says-johnny-ryan ↩︎
 6. https://www.businessnewsdaily.com/15510-gdpr-in-review-data-privacy.html ↩︎
 7. Peukert, Bechtold, Batikas, Kretschmer: Regulatory export and spillovers: How GDPR affects global markets for data, 2020 ↩︎
 8. Smith, The GDPR Racket: Who’s Making Money From This $9bn Business Shakedown, 2018 ↩︎
 9. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02454-7,
  https://www.nature.com/articles/s41431-020-0596-x
  ↩︎
 10. Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy, 2018 ↩︎
 11. SWD/2021/355 final ↩︎
 12. https://digital-strategy.ec.europa.eu/sk/policies/digital-services-act-package ↩︎
 13. Nariadenie vstúpilo do platnosti v auguste 2023 pre veľké platformy a vo februári 2024 pre všetky platformy. Väčšina veľkých platforiem sa však  k pravidlám pridala dobrovoľne už v júni 2022. ↩︎
 14. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d645d0-42f5-11ee-a8b8-01aa75ed71a1/language-de ↩︎
 15. https://www.politico.eu/article/no-more-ads-elon-musk-x-twitter-european-commission-tell-staff/ ↩︎
 16. https://www.gov.uk/government/publications/five-country-statement-on-the-temporary-derogation-to-the-eprivacy-directive-to-combat-child-sexual-exploitation-and-abuse/five-country-statement-on-the-temporary-derogation-to-the-eprivacy-directive-to-combat-child-sexual-exploitation-and-abuse ↩︎
 17. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/738224/EPRS_BRI(2022)738224_EN.pdf ↩︎
 18. https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/european-electronic-communications-code.html ↩︎
 19. https://missingchildreneurope.eu/eu-fails-uphold-protection-children-sexual-abuse-online/ ↩︎
 20. Viaceré veľké spoločnosti (Google, LinkedIn, Microsoft.) v decembri 2020 urobili verejné spoločné prehlásenie, že tieto pravidlá nebudú dodržiavať a budú naďalej skenovať emaily a chatovacie správy s cieľom chrániť deti pred sexuálnymi predátormi. Narozdiel od nich, Facebook svoje skenovače vypol. ↩︎
 21. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302 ↩︎
 22. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2022-05/JRC128633.pdf ↩︎