Vonkajšie vzťahy EÚ

Sankcie proti Rusku budem aj naďalej podporovať a presadzovať ich zefektívnenie. Podporím vstup Ukrajiny, krajín západného Balkánu a Gruzínska do EÚ po splnení všetkých konvergenčných kritérií a po ich pripojení sa k reštriktívnym opatreniam EÚ voči Rusku. Budem presadzovať, aby EÚ prešla pri legálnej imigrácii na bodovací systém, tak ako to má napríklad Austrália.

Rozšírenie EÚ o Ukrajinu a ďalšie štáty

Čo budem presadzovať:

 • Podporím vstup Ukrajiny, krajín západného Balkánu a Gruzínska do EÚ po splnení všetkých konvergenčných kritérií a po ich pripojení sa k reštriktívnym opatreniam EÚ voči Rusku. Približovanie Ukrajiny k EÚ bude mať pozitívny prínos pre obe strany, osobitne pre regióny susediace s Ukrajinou (napr. východ Slovenska). 
 • Budem presadzovať, aby sa pri vstupe ďalších krajín do Európskej únie identifikovali kritické sektory, u ktorých by rýchlosť liberalizácie bola riešená postupne a individuálne. Tak, ako tomu bolo pri vstupe SR do EÚ.

Vysvetlenie

Bezpečnostná architektúra Európy bola narušená agresiou Ruskej federácie voči nášmu východnému susedovi. Ukázala, že Rusko je schopné napĺňať svoje imperiálne ambície aj vojenskou silou a predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a prosperitu krajín, ktoré zatiaľ nie sú členmi EÚ a NATO. Ide o krajiny západného Balkánu (Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina), ale aj Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko. Do NATO boli prijaté Albánsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora. V roku 2023 vstúpilo do NATO Fínsko, čoskoro ho bude nasledovať Švédsko. Vyššie spomínané krajiny sú v rôznych štádiách procesu integrácie. Len plné členstvo im dá záruku bezpečnosti a ekonomického rastu, a zároveň zvýši bezpečnosť a prosperitu Európy.


Ruské sankcie

Čo budem presadzovať:

 • Budem preto sankcie proti Rusku podporovať a presadzovať ich zefektívnenie, napríklad zavedením sankcií aj na spoločnosti, ktoré pomáhajú Rusku platné sankcie obchádzať.1
 • Budem presadzovať, aby sa sankcie zavádzali skôr formou ciel než formou zákazov. Pre členské štáty EÚ je totiž výhodnejšie zaviesť namiesto zákazov dovozné clá. Dôvodom je že, pri obchodných zákazoch sa zníži množstvo dovážaného tovaru, a tým pádom sa zvýši jeho cena v krajine dovozu, pričom peniaze z takto zvýšenej ceny ostanú v krajine vývozu. Pri obchodných clách je to s peniazmi naopak. Tiež sa síce zvýši cena tovarov v krajine dovozu, ale peniaze z takto zvýšenej ceny ostanú v krajine dovozu. Navyše, clá sa na rozdiel od zákazov dajú nastavovať postupne, presne podľa vývoja situácie. Tiež sa dajú zaviesť ľahšie, keďže nie sú také citlivé na koordináciu medzi členskými štátmi, ako zákazy. Z príjmu z ciel sa môžu potom aj ľahšie kompenzovať štáty, ktoré doplatia na obmedzenia dovozu z Ruska najviac.

Vysvetlenie

Napadnutie Ukrajiny Ruskom je hrubé a neakceptovateľné porušenie medzinárodného práva. 

Krajiny, ktoré chcú v tomto storočí obsadzovať cudzie územia, majú v systéme fatálnu chybu. Problémom Ruska je, že trpí takzvanou Holandskou chorobou2, pri ktorej sa bohatne najmä bojom o príjmy z nerastných surovín a na úkor rozvoja ostatných oblastí ekonomiky. Tento spôsob fungovania spoločnosti sa potom prenáša aj do medzinárodných vzťahov. Rusko tým škodí nielen Ukrajine, ale aj celému svetu a musí byť na nejaký čas izolované.

Putin a Fico zhodne tvrdia, že sankcie v zásade nefungujú a že navyše dopadnú negatívne nielen na ľudí cieľového štátu, ale aj na tých, ktorí sankcie zavedú. Sankcie ale dlhodobo často fungujú a dopadajú aj pozitívne na cieľové štáty aj na tie, ktoré ich zavádzajú.3

Nie je však rozhodujúce, či sankcie bolia viac Rusko alebo nás. Podobne, keď spoločnosť zatvára do väzenia gangsterov, tak to nerobí len vtedy, keď tí, čo porušili zákon, na vymáhanie spravodlivosti (vyšetrovanie, súd, väzenská správa) doplatia viac než spoločnosť.

Sankcie však musia byť účinné, lebo len tak budeme na ich konci bližšie ku svetu, v ktorom platí medzinárodné právo.


Efektívna legálna imigrácia

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby EÚ prešla pri legálnej imigrácii na bodovací systém, tak ako to má napríklad Austrália.
 • Budem presadzovať, aby sa znížila byrokracia pri vybavovaní modrej karty EÚ4.
 • Budem presadzovať, aby Komisia počítala návratnosť tohto programu z pohľadu štátov, teda aj z pohľadu jeho návratnosti pre verejné financie členských štátov.

Vysvetlenie

Do Európskej únie prichádza ročne v priemere 2,5 milióna legálnych imigrantov z tretích krajín5. Európska únia však nemá transparentnú a efektívnu stratégiu pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín, ktorá by bola v súlade s cieľom ekonomického rastu. V súčasnosti si vysokokvalifikovaní imigranti z tretích krajín dvakrát častejšie vyberajú Severnú Ameriku alebo Oceániu pred EÚ6. V EÚ je tiež vyššia nezamestnanosť imigrantov oproti domácemu obyvateľstvu. Nezamestnanosť imigrantov z tretích krajín je v EÚ 14 %, u domáceho obyvateľstva je to 8 %. Na rozdiel od toho, v USA nie je rozdiel medzi nezamestnanosťou domáceho obyvateľstva a imigrantov7.


Medzinárodný obchod

Čo budem presadzovať:

 • Budem proti neodôvodnenému a neprimeranému zvýhodňovaniu určitých sektorov a subjektov (rentseekeri) pred konkurenciou z tretích krajín na úkor občana (spotrebiteľa), a teda spoločnosti ako celku.
 • Budem presadzovať rýchlejšie uzatváranie dohôd o voľnom obchode predovšetkým s demokratickými krajinami. Budem podporovať pokračovanie rokovaní s Austráliou a krajinami Mercosuru, ako aj dosiahnutie čo najširšej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA.
 • Budem presadzovať zvyšovanie odolnosti ekonomiky najmä diverzifikáciou dodávateľských kanálov kritických surovín aj z ďalších krajín, namiesto snahy o sebestačnosť. 
 • Budem podporovať snahy o zabezpečenie opätovného fungovania odvolacieho orgánu WTO, kedže jeho odstavenie viedlo k zvýšeniu uplatňovania protekcionizmu v medzinárodnom obchode.

Vysvetlenie

Všetky seriózne odborné štúdie ukazujú, že čím sú ekonomiky otvorenejšie, teda čím majú väčší objem medzinárodného obchodu, tým rýchlejšie rastú. Platí to tak pre malé krajiny ako Slovensko, ako aj pre najväčšiu ekonomiku, USA. Na Slovensku bol práve voľný obchod jedným zo základov hospodárskeho rastu v ostatných dekádach (spolu s reformami).

Otvorenosti ekonomík pomáha aj odstraňovanie bariér medzinárodného obchodu, napríklad ciel. Podľa mnohých ekonómov stáli práve protekcionistické opatrenia v zahraničnom obchode za prehĺbením veľkej hospodárskej krízy v minulom storočí.8

V ostatných rokoch však množstvo protekcionistických opatrení rastie tak výrazne, až otvorenosť svetovej ekonomiky začala klesať. Mali by sme sa preto mať na pozore, aby to nebol zárodok vážnych problémov svetovej ekonomiky, ale iba drobná odchýlka od evolučného trendu.

Medzinárodný obchod pritom nemá význam len v tom, že znižuje ceny služieb a tovarov, čím zvyšuje blahobyt spotrebiteľov, ale má aj extrémne aktuálny význam v tom, že zvyšuje predpoklady na udržateľný mier medzi štátmi.


Obchodné dohody podmienené výsledkami, nie preberaním európskej legislatívy

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby EÚ podmieňovala spoluprácu s tretími krajinami priamo dosahovaním výsledkov9. (napríklad znižovaním emisií skleníkových plynov danej krajiny). Necháme na tretích krajinách, akou cestou (akými zákonmi) ich dosiahnu. Súťaž medzi štátmi v hľadaní efektívnych  riešení povedie k lepšej ochrane životného prostredia, aj k nižšej byrokracii.

Vysvetlenie

Do riešenia globálnych problémov, akým je napríklad otepľovanie Zeme, sa musia zapojiť aj ostatné krajiny sveta. Obchodné dohody sa javia byť vhodným a efektívnym nástrojom, ako tretie krajiny motivovať, aby sa podieľali na riešeniach10

Európska únia však často spoluprácu podmieňuje preberaním zložitej európskej legislatívy a byrokracie namiesto toho, aby ju priamo podmienila dosahovaním výsledkov (napríklad znižovaním emisií skleníkových plynov danej krajiny11). Nútený export európskej legislatívy však zníži tlak na jej zlepšovanie a chráni skôr európskych producentov pred zahraničnou konkurenciou než životné prostredie pred jeho znečistením.

———

 1. Zavádzanie efektívnych sankcií voči Rusku som v Európskom parlamente podporoval počas celého súčasného mandátu: https://eugenjurzyca.sk/vysvetlenia/?id=1541,1256,1224,1182,1172 ↩︎
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420715000896 ↩︎
 3. https://eugenjurzyca.sk/ked-hospodarske-sankcie-funguju/ ↩︎
 4. Modrá karta EÚ je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva cudzincom na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. ↩︎
 5. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/e47ab63f-628b-4963-b6f9-108ca09a1e20 ↩︎
 6. https://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm ↩︎
 7. OECD, Indicators of Immigrant Integration 2023: Settling In ↩︎
 8. https://www.jstor.org/stable/1061574 ↩︎
 9. Podľa tohto princípu som hlasoval v Európskom parlamente počas celého súčasného mandátu: https://eugenjurzyca.sk/vysvetlenia/?id=1622,1024,671,188 ↩︎
 10. World Bank: The Effectiveness of Environmental Provisions in Regional Trade Agreements, 2021 ↩︎
 11. Tento princíp presadzuje aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu William Nordhaus. https://www.economist.com/leaders/2021/07/15/carbon-border-taxes-are-defensible-but-bring-great-risks ↩︎