Energetika

Budem presadzovať, aby Európska únia stanovila výrobu energie z jadra za nosnú kostru európskej energetiky a aby sa namiesto európskych cieľov pre podiel obnoviteľných zdrojov energie prešlo na cieľ nefosílnych, nízkouhlíkových zdrojov (vrátane jadra) na celkových zdrojoch. Európska únia totiž bez jadra svoj cieľ uhlíkovej neutrality v roku 2050 nedosiahne.

Čo budem presadzovať:

 • Budem podporovať efektívne zvyšovanie energetickej bezpečnosti EÚ. Budem presadzovať, aby prioritou boli opatrenia, ktoré nám pomôžu zvýšiť cenovú dostupnosť, bezpečnosť a udržateľnosť energií súčasne (Takých opatrení je málo, ale napríklad podpora jadrovej energetiky takým je.)
 • Budem presadzovať, aby sa pri výbere európskych kľúčových projektov v oblasti rozvoja energetickej infraštruktúry prioritizovali projekty podľa ich efektívnosti. Podpora projektov by mala byť technologicky neutrálna, teda mali by byť vyberané tie projekty, ktoré znížia emisie čo najlacnejšie (vrátane plynu, ktorý tiež môže prispieť k zníženiu emisií, napríklad v prípade, ak sa ním nahradí energia vyrábaná z uhlia).

Vysvetlenie

Vojna na Ukrajine odhalila v plnej nahote energetickú závislosť Európy od externých dodávateľov, osobitne od Ruska. V roku 2014, po ruskej invázii Krymu, si Európska únia dala za cieľ znížiť energetickú závislosť od Ruska. Osobitne sa to týkalo plynu. Napriek tomu medzi rokmi 2014 a 2020 závislosť na ruskom plyne nielenže neklesla, ale dokonca stúpla1.

V roku 2020 bolo 58 % energie dostupnej v EÚ vyrobených mimo členských štátov EÚ.


Jadro na prvom mieste

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby Európska únia stanovila výrobu energie z jadra za nosnú kostru európskej energetiky.
 • Budem presadzovať, aby Európska únia mala z pohľadu udržateľnosti k jadrovej energii rovnaký prístup ako k obnoviteľným zdrojom.
 • Budem podporovať, aby boli posúdené reálne možnosti ťažby a spracovania uránu v jednotlivých členských štátoch EÚ. Budem presadzovať, aby samosprávy a lokálne komunity mali podiel na výnosoch z ťažby,
 • Budem podporovať revíziu európskych predpisov s cieľom skrátenia lehôt a zníženia byrokratickej záťaže pri povoľovaní a výstavbe jadrových elektrární.

Vysvetlenie

Jadrová energetika v Európe zažíva renesanciu a to nielen vďaka stabilnej a bezpečnej výrobe elektriny, ale aj nízkej cene a bezemisnej prevádzke2. Európska únia bez jadra cieľ uhlíkovej neutrality v roku 2050 nedosiahne. Podľa hlavnej svetovej vedeckej autority pre oblasť klimatickej zmeny IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy), bude na dosiahnutie cieľa udržať globálne oteplenie pod 1,5 °C potrebné strojnásobenie svetového objemu energie vyrobenej z jadra do roku 2050 oproti roku 20203.


Obnoviteľné zdroje s chladnou hlavou

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby sa namiesto európskych cieľov pre podiel obnoviteľných zdrojov energie prešlo na cieľ nefosílnych, nízkouhlíkových zdrojov (vrátane jadra) na celkových zdrojoch4.

Vysvetlenie

Obnoviteľné zdroje spolu s jadrovou energiou by mali v budúcnosti vytvoriť vhodný energetický mix EÚ, ktorý sa bude vhodne dopĺňať. Jadrová energia je svojim charakterom výroby určená na pokrytie pásma základnej spotreby tzv. base load, kým obnoviteľné zdroje dokážu efektívne pokryť práve tzv. peak load, teda odber v čase špičky. Oba zdroje sú bezemisné. Obnoviteľné zdroje energie výrazným spôsobom zvyšujú našu energetickú bezpečnosť. Výhodou obnoviteľných zdrojov je tiež rýchla výstavba zariadení a okamžité využitie. 

Údaje o podiele celosvetovej produkcie primárnej energie však ilustrujú, že zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov síce na výrobe elektrickej energie rastie, nie však len na úkor špinavých zdrojov (uhlie), ale primárne na úkor čistého jadra5.

———-

 1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000816_SK.html ↩︎
 2. Jadrová energia je najčistejšia, takmer najbezpečnejšia (bezpečnejšia než veterná, aj po započítaní katastrof v Čeronobyle a Fukushime, (Hannah Ritchie (2020) – “What are the safest and cleanest sources of energy?”) a pravdepodobne najlacnejšia (OECD, Levelised Cost of Electricity Calculator, 2023). ↩︎
 3. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf ↩︎
 4. Plán zabezpečiť svetovú spotrebu energie do roku 2050 iba z obnoviteľných zdrojov, by znamenal turbínami alebo panelmi pokryť oblasť s rozlohou Spojených štátov (vrátane Aljašky), Mexika, Strednej Ameriky a obývaných častí Kanady. (Swain et al. 2015, na základe údajov z Jacobson, Delucchi 2011). ↩︎
 5. Our World in Data, Share of primary energy that comes from nuclear and renewables, World, 9/2023 ↩︎