Vzdelávanie

Budem presadzovať, aby sa postup vzájomného uznávania kvalifikácií zefektívnil a zjednodušil tak, aby pracovníci z vybraných povolaní neboli chránení pred súťažou na úkor spotrebiteľov. Vzdelávanie je v EÚ síce v plnej a výlučnej právomoci členských štátov, Únia má však právomoc štáty v tejto oblasti podporovať a koordinovať.

Čo budem presadzovať:

 • Budem presadzovať, aby sa postup vzájomného uznávania kvalifikácií zefektívnil a zjednodušil tak, aby pracovníci z vybraných povolaní neboli chránení pred súťažou na úkor spotrebiteľov1. Budeme presadzovať, aby sa postup automatického uznávania rozšíril na ďalšie povolania.
 • Budem podporovať odstraňovanie regulačných bariér, ktoré bránia efektívnemu využívaniu spoločných programov vysokoškolských inštitúcií v rôznych krajinách EÚ.
 • Budem presadzovať, aby si Komisia v oblasti celoživotného vzdelávania kládla za cieľ zvýšenie produktivity a uplatniteľnosti absolventov. Budeme presadzovať, aby sa vyhodnocovala návratnosť podporených vzdelávacích kurzov, meraná ich vplyvom na vyššiu zamestnanosť a vyššie mzdy absolventov.
 • Budem podporovať zavedenie systému sledovania informácií o absolventoch. Lepšia spätná väzba o výsledkoch vzdelávania absolventov pomôže štátom a vzdelávacím inštitúciám identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a študentom robiť informovanejšie rozhodnutia o štúdiu a výbere povolania2.

V EÚ je vzdelávanie v plnej a výlučnej právomoci členských štátov. Únia má však právomoc členské štáty podporovať a koordinovať, a to najmä v oblasti mobility študentov a učiteľov, uznávania diplomov a odborných kvalifikácií, spolupráce mezi vzdelávacími inštitúciami a výmeny najlepších praktík.

Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Uznávanie diplomov a kvalifikácií je jednou z najvýraznejších bariér na trhu služieb. Pracovník z jednej krajiny, ktorý chce ísť pracovať do inej krajiny Európskej únie, častokrát čelí nákladnému, zdĺhavému a komplikovanému procesu uznávania3. Riešenie mala poskytnúť Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií4, ktorá predstavila viacero mechanizmov na uznávanie diplomov a kvalifikácií s cieľom odstránenia tejto bariéry. V praxi však tieto bariéry naďalej pretrvávajú, napríklad požiadavky na doklady, overené kópie a preklady dokladov často presahujú to, čo možno považovať za odôvodnené a primerané5. Podľa podnikateľského prieskumu Eurochambres 2019 približne 42 % respondentov uviedlo, že ťažkosti s uznávaním odborných kvalifikácií a/alebo splnenie iných požiadaviek na prístup k regulovanému povolaniu sú hlavnou prekážkou podnikania v iných členských štátoch.

Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami

Nadnárodná spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v poskytovaní spoločných programov a spoločných diplomov, na ktorých sa podieľajú viaceré vysokoškolské inštitúcie v rôznych krajinách EÚ, je v celej EÚ veľmi náročná. Je to spôsobené najmä nekompatibilnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami a administratívnymi postupmi týkajúcich sa akreditácie spoločných programov, zabezpečovania kvality a jazykových znalostí6.

Celoživotné vzdelávanie 

Meniaci sa trh práce si vyžaduje neustále prispôsobovanie zručností a efektívne stratégie celoživotného vzdelávania. Európska únia si však pri celoživotnom vzdelávaní nestanovuje správne ciele, napríklad “zvýšenie podielu dospelých, ktorí sa budú celoživotne pravidelne vzdelávať z 38 % na 50 %”. Kvantitatívne ciele tohto typu nie sú dobrým ukazovateľom úspešnosti politík na zlepšovanie zručností občanov. Ľahko sa môže stať, že narastie počet absolventov podporovaných kurzov, ale ich perspektíva na trhu práce sa nezlepší.

Lepšie dáta o absolventoch a požadovaných zručnostiach

Rýchlosť zmien súčasného vzdelávacieho a pracovného prostredia vyvoláva obavy, že vysokoškolské vzdelávanie neposkytuje absolventom vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré potrebujú na to, aby sa uplatnili. To má v konečnom dôsledku vplyv aj na hospodársky rast EÚ. Nedostatočné dáta o tejto oblasti zároveň zabraňujú efektívnemu nastaveniu vzdelávacích politík v členských krajinách EÚ. 

Rada EÚ preto vo svojom Odporúčaní7 v roku 2017 vyzvala členské štáty a Komisiu, aby vyvinuli systém sledovania informácií o absolventoch8 po ukončení ich štúdia s cieľom získať lepšie a porovnateľné dáta o histórii vzdelania absolventov, stave ich zamestnanosti, výške súčasnej odmeny, o ďalšom ich vzdelávaní a odbornej príprave a ich spokojnosti so vzdelaním a prácou.

———

 1. Niektoré členské štáty v snahe rýchlejšie zaviesť automatické vzájomné uznávanie, našli medziregionálne riešenia mimo rámca EÚ. Krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko) a pobaltské krajiny (Estónsko, Lotyšsko a Litva) podpísali dohodu o automatickom uznávaní diplomov 27. septembra 2021. ↩︎
 2. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/739220/EPRS_BRI(2022)739220_EN.pdf ↩︎
 3. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf ↩︎
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 ↩︎
 5. Európska komisia, 2020, Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers, SWD(2020) 54 final ↩︎
 6. https://www.coimbra-group.eu/much-needed-policy-experimentation-on-the-european-degree-label-a-challenging-opportunity/ ↩︎
 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H1209%2801%29 ↩︎
 8. European Graduate Tracking Initiative ↩︎